برگزاری دومین مسابقات چای ایران

نفرات برتر

1-محمدجواد اسماعیل پور

2-سعید اصغری

3-پارسا خسروآثاری